Wetenschappelijk Engelstalig

Download wetenschappelijke artikelen ook op ResearchGateRG-150x150

2019

  • Sebrechts, M., E. Tonkens & B. Da Roit (2019). Unfolding recognition: an empirical-theoretical contribution to the concept. Distinktion: Journal of Social Theory, DOI: 10.1080/1600910X.2019.1586741

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009 – 1991