Boeken & onderzoeksrapporten

2024

Visscher, K., M. Hurenkamp & E. Tonkens (2024) Witte vlekken in democratische vernieuwing. Een literatuuronderzoek naar het ontwerp van democratische vernieuwingen. Utrecht: Universiteit voor Humanistiek

2021

Hurenkamp, M. & E. Tonkens (2021) En nou mag ik even! Burgerschap: wat is het en wat kun je ermee? Amsterdam: Boom Uitgevers

2020

Kampen, T., M. Sebrechts, T. Knijn & E. Tonkens (red.) (2020) Streng maar onrechtvaardig. De bijstand gewogen. Jaarboek Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken, Amsterdam: Van Gennep

2019

Harst, M. van der, F. Bredewold en E. Tonkens (2019) Duurzaamheid en democratische legitimatie van burgerinitiatieven in zorg en welzijn. Onderzoeksrapport in het kader van NWO Smart Cities for Urban Regions of the Future (SURF), Utrecht: UvH

Blonk, L., F. Bredewold, A. Machielse & E. Tonkens (2019) Wat is een betekenisvolle ontmoeting? Een literatuurstudie voor focus en onderbouwing van de werkwijze van het Oranjefonds. Utrecht: Universiteit voor Humanistiek / Oranjefonds

Weele, S. van der, F. Bredewold, E. Grootegoed, M. Trappenburg & E. Tonkens (2019). Zorgen als Ambacht: afstemmen op afhankelijkheid van mensen met een beperking. Utrecht: Uitgeverij de Graaff

2018

Schmidt, J., A. Niemeijer, C. Leget, E. Tonkens & M. Trappenburg (2018). De waardigheidscircel. Utrecht: Universiteit voor Humanistiek

Bredewold, F., Duyvendak, J.W., Kampen, T., Tonkens, E.H. & Verplanke, L. (2018). De verhuizing van de verzorgingsstaat. Hoe de overheid nabij komt. Jaarboek Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken. Amsterdam: Uitgeverij Van Gennep

2017

Grootegoed, E.M., Machielse, J.E.M., Tonkens, E.H., Blonk, L. & Wouters, S. (2017). Aan de andere kant van de schutting. Inspelen op de toenemende vraag naar vrijwillige inzet in het lokale sociale domein. Tussenrapport. (extern rapport). Utrecht: Universiteit voor Humanistiek. In opdracht van NOV.

2016

The Culturalization of Citizenship. Belonging and Polarization in a Globalizing World
Jan Willem Duyvendak, Peter Geschiere, Evelien Tonkens (Eds.) (2016)

Roeping, loyaliteit en gezag: de publieke sector na het neoliberalisme.
Oratie Universiteit voor Humanistiek (2016)

2015

Montessori-democratie. Spanningen tussen burgerparticipatie en lokale politiek
Evelien Tonkens, Margo Trappenburg, Menno Hurenkamp en Jante Schmidt (2015)

2014

Kunnen we dat (niet) aan vrijwilligers overlaten? Nieuwe verhoudingen tussen vrijwilligers en professionals in zorg en welzijn
Marianne van Bochove, Evelien Tonkens, Loes Verplanke (red.) (2014)

2013

Als meedoen pijn doet. Affectief burgerschap in de wijk
Evelien Tonkens en Mandy de Wilde (red.) (2013)

Burgers maken hun buurt
Bas Denters, Evelien Tonkens, Imrat Verhoeven en Judith Bakker (2013)

2012

Respect, waardering en ontplooiing. Burgerschap voor mensen met een verstandelijke of psychische beperking
Mogendorff, K., E Tonkens en L. Verplanke (2012)

Crafting Citizenship. Negotiating Tensions in Modern Society
Menno Hurenkamp, Evelien Tonkens en Jan Willem Duyvendak (2012)

2011

Bewonersinitiatieven: proeftuin voor partnerschap tussen burgers en overheid. Een onderzoek naar bewonersinitiatieven in de Amsterdamse wijkaanpak
Evelien Tonkens en Imrat Verhoeven (2011)

Alleen slechte vrouwen klagen. Problemen en behoeften van geïsoleerde allochtone spilzorgers in Nederland
Evelien Tonkens, Loes Verplanke en Lianne de Vries (2011)

Participation, responsibility and choice: summoning the active citizen in western European welfare states
Janet Newman and Evelien Tonkens (eds.) (2011)

De onbeholpen samenleving: burgerschap aan het begin van de 21e eeuw
Menno Hurenkamp en Evelien Tonkens (2011)

2010

Ankeren, M. van, E. Tonkens en I. Verhoeven (2010), Bewonersinitiatieven in de krachtwijken van Amsterdam, een verkennende studie, Hogeschool van Amsterdam/ Universiteit van Amsterdam.

2009

Spugen op kleine leiders. Tien kortsluitingen in een opgewonden samenleving
Verzamelde Columns (2009)

Evelien Tonkens, met bijdragen van James Kennedy, Herman van Gunsteren e.a. (2009) Tussen onderschatten en overvragen. Actief burgerschap en activerende organisaties in de wijk. Sun Trancity / Boom Uitgeverij

Tonkens, E. en G. Kroese (2009) Bewonersparticipatie via vouchers: democratisch en activerend?, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Den-Haag.

Tonkens, E. en G. Kroese (2009) Burgerschap en binding in Den Haag, Stichting Actief Burgerschap / Universiteit van Amsterdam

Tonkens, E., en J. van den Broeke en Marc Hoijtink (2009) Op zoek naar weerkaatst plezier. Samenwerking tussen mantelzorgers, vrijwilligers, cliënten en professionals. Pallas Publications (Amsterdam University Press); 2e druk; (1e druk: Nicis Institute)

2008

Tonkens, E. (2008) Mondige burgers, getemde professionals. Marktwerking en professionaliteit in de publieke sector. Volledig herziene en uitgebreide 4e en latere druk. Van Gennep, Amsterdam. (1e druk 2003, NIZW Utrecht)

Swierstra, T. en E. Tonkens (red.) (2008) De beste de baas? Prestatie, respect en solidariteit in een meritocratie Amsterdam: Amsterdam University Press

Hurenkamp, M. en E. Tonkens (2008) Wat vinden burgers zelf van burgerschap? Burgers aan het woord over binding, loyaliteit en sociale cohesie. Nicis kenniscentrum Grote Steden, Den Haag.

2007

Tonkens, E. en M. Hoijtink. (2007) ‘Herwaardering voor professionals, maar hoe? Op zoek naar moderne vormen van professionaliteit, medezeggenschap en verantwoording’, in: Laan, van der, G., E. Tonkens en M. Hoijtink (red.) Hoe komen we weer aan ons werk? Horstcahier 31, Amersfoort: Instituut voor Social Work / De Horst.

Tonkens, E. en M. Hurenkamp (2007) Burgerschap en binding. Pleidooi voor micro-cosmopolitisme. Universiteit van Amsterdam/ Ministerie van Justitie.

Tonkens, E. en M. Hoijtink (2007) Modern opbouwwerk. Taken, rollen en verantwoording. Rapport in opdracht van het stadsdeel Oost-Watergraafsmeer. Juli 2007.

Tonkens, E. (2007) Een uitnodigende, verbindende overheid. Nieuwe kansen voor burgerschap in de Wmo. Rapport in opdracht van de gemeente Schiedam, mei 2007

2006

Tonkens, E., M.Ham en J. Uitermark (red.) (2006) Handboek moraliseren. Burgerschap en ongedeelde moraal. Van Gennep, Amsterdam

Hurenkamp, M., E. Tonkens en J.W. Duyvendak (2006) Wat burgers bezielt. Een onderzoek naar burgerinitiatieven. Universiteit van Amsterdam/ NICIS Kenniscentrum Grote Steden, Den Haag

Tonkens,. E. , J. Koffijberg en M. Enthoven (2006) Praten helpt. Onderzoek naar de betekenis van de Dag van de Dialoog in Amsterdam, Stichting Actief Burgerschap, Amsterdam.

Tonkens, E. (2006) De bal bij de burger. Burgerschap en publieke moraal in een pluriforme, dynamische samenleving. Amsterdam University Press

2002-1996

Verplanke, L., R. Engbersen, J.W.Duyvendak, A. Sprinkhuizen, E. Tonkens en K. van Vliet (red.) (2002) Open deuren. Sleutelwoordenboek lokaal sociaal beleid. NIZW/Verwey-Jonker Instituut, Utrecht

Tonkens, E. (2001) Naar meer samenhang tussen kinderopvang, onderwijs en vrijetijdsvoorzieningen. Good practices in Europa en de Verenigde Staten. Stuurgroep Dagindeling/ Ministerie van Sociale Zaken, Den Haag

Grotenhuis, S., T. Knijn, T. Korver, E. Tonkens en J. van der Zwaard (red.) (2001) Hoeksteen of zwerfkei? Individualisering en pedagogisering in gezinsbeleid. De Balie, Amsterdam

Tonkens, E. (1999) Het zelfontplooiingsregime. De actualiteit van Dennendal en de jaren zestig. Bert Bakker, Amsterdam (dissertatie, verschenen als handelseditie)

De Harde Kern (A. van Lenning, I. C. Meijer, E. Tonkens en M. Volman) (1996) Wel feministisch, niet geëmancipeerd. Het nieuwe feminisme als uitdaging. Contact, Amsterdam.