Cursussen

In het academisch jaar 2023-2024 is Evelien gedurende het tweede semester op sabbatical. 

Master Burgerschap en Kwaliteit van Samenleven, 2023-2024. Universiteit voor Humanistiek

Studieonderdeel ‘Democratisch burgerschap’

Wat zijn de betekenissen van burgerschap in een egalitaire samenleving, hoe komen professionals daar mee in aanraking en wat zijn de aanknopingspunten om veranderingen ten goede te bewerkstellingen? Deze vragen hebben een historische en ideologische achtergrond. De eerste twee colleges zijn gewijd aan de rechtsstaat en verzorgingsstaat waar burgerschap om draait. De volgende vier  colleges gaan aan de hand van een casus in op de praktijk van hedendaags democratisch burgerschap.

Het vak is toegesneden op professionals die in adviserende of analytische rollen gaan werken in publieke en private organisaties in het sociaal domein (op lokaal niveau of rijksniveau), in het onderwijs (als docent of als adviseur) en onderzoek (onderzoeksbureaus en inspecties), de media of in het maatschappelijk middenveld (belangenorganisaties, sociale fondsen, kwaliteitsbewaking, debatcentra).  Studenten oefenen het schrijven van beleidsadvies, door in de tweede helft van de cursus voorafgaand aan de colleges eigen adviezen in te leveren. Een probleem uit de omgeving van het sociaal domein kort samenvatten en duidelijk gemotiveerde alternatieven voor verbeteringen geven, biedt snel meer greep op de materie.

Hoe verhouden praktijken van gelijkheid (zoals wetgeving, toezicht en verantwoording, de formele verzorgingsstaat) zich tot praktijken van vrijheid (verenigingsleven, commons, coöperaties, de informele verzorgingsstaat, sociale media)?

Waar houdt de maatschappij op en begint het privéleven of een mini-samenleving? Wat vraagt deze alledaagse democratie van docenten, professionals in het sociale domein of ambtenaren bij gemeenten in hun interactie met (mondige) burgers?

Meer informatie op de website van de UvH