Burgers maken hun buurtIn samenwerking met Universiteit Twente, Platform31, de gemeenten Hengelo, Leiden en Enschede en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

Het onderzoeksproject Burgers maken hun Buurt richt zich op burgerinitiatieven die zich bezighouden met het verbeteren van de buurt. Bij de initiatieven is doorgaans sprake van relaties en interacties tussen initiatiefnemers, overheid, welzijnsinstellingen, corporaties en andere instituties.

Idealiter berust het zwaartepunt van het initiatief inhoudelijk bij burgers. Dit impliceert dat bestuursorganen en professionals in dienst van de gemeente of maatschappelijke instellingen bij burgerinitiatieven niet invullend maar aanvullend zijn. Hierbij is de vraag niet zozeer hoe burgers mee kunnen doen met de overheid, maar hoe de overheid met hen mee kan doen. Twee centrale termen in het bijbehorende beleid zijn ‘stimuleren’ en ‘faciliteren’. Stimuleren komen we vaak tegen in de krachtwijken waar de overheid samen met maatschappelijk partners activerend beleid op burgerinitiatieven voert. Faciliteren komt in die praktijken ook voor, zodra burgers actief zijn en ondersteuning nodig hebben. maar de term wordt in beleid sterker in verband gebracht met het inspelen op initiatief dat niet door overheidsactivering ontstaat.
In dit onderzoek analyseren de onderzoekers het stimuleren en vooral faciliteren van burgerinitiatieven door instituties. Wat gaat er in de praktijk schuil achter stimuleren en faciliteren? Hoe vullen instituties dit in tijdens concrete interacties? Wat zijn de verschillen in hoe ze dit doen? Hoe ervaren burgers die initiatieven nemen dit? Heeft het hen geactiveerd of waren ze toch al actief? Hoe zien zij de overheid? Waarvan ondervinden ze hulp en hinder? Aan welke vormen van ondersteuning hebben ze behoefte? En hoe representatief zijn hun opvattingen en behoeftes eigenlijk als we deze vergelijken met een willekeurige steekproef?

Onderzoekers: prof. dr. Bas Denters (UT, projectleider), dr. Pieter Jan Klok (UT), dr. Mirjan Oude Vrielink (UT), drs. Judith Bakker (UT), dr. Imrat Verhoeven (UvA) en prof. dr. Evelien Tonkens (UvA)

Looptijd: 2009 – 2012

Burgers maken hun buurt. Denters, B., Tonkens, E.H., Verhoeven, I. & Bakker, J. Platform31 (2013)