Evelien Tonkens is hoogleraar Burgerschap en Humanisering van de Publieke Sector aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht

Evelien Tonkens is hoogleraar Burgerschap en Humanisering van de Publieke Sector aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht sinds mei 2014. Sinds 2019 is ze tevens onderzoeksdirecteur en directeur van de Graduate School van de UvH. Tussen 2005 en 2014 was zij bijzonder hoogleraar Actief Burgerschap bij de afdeling Sociologie en Antropologie van de Universiteit van Amsterdam, vanaf 2007 voltijds. Tonkens studeerde ‘politieke en sociaal-culturele wetenschappen’ aan de Universiteit van Amsterdam en werkte aan de universiteiten van Nijmegen en Groningen en diverse onderzoeksinstituten. In 1999 promoveerde ze in de sociale wetenschappen aan de Universiteit van Nijmegen. Tussen 2002 en 2005 was ze woordvoerder Volksgezondheid, Welzijn en Emancipatie voor GroenLinks in de Tweede Kamer. Aansluitend was ze zeven jaar vaste columnist van de Volkskrant. Tussen 2007 en 2013 was ze toezichthouder bij GGZ-centraal, tussen 2007 en 2016 bij Meander Medisch Centrum, en tussen 2013 en 2021 lid van de Raad van Toezicht van Mondriaan GGZ. Ze schreef een groot aantal artikelen en boeken over veranderende idealen en praktijken van burgerschap en de publieke sector.

Lid adviescommissie Versterken weerbaarheid democratische rechtsorde

‘De komende tijd gaat de adviescommissie Versterken weerbaarheid democratische rechtsorde onder leiding van burgemeester Ahmed Marcouch onderzoek doen naar de ontwikkeling van (politieke) polarisatie, radicalisering en extremisme en hoe dit effect heeft op de democratische rechtsorde. De ministerraad heeft op voorstel van de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Justitie en Veiligheid en Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met de benoeming van de leden van de onafhankelijke adviescommissie.’

Kabinet ziet potentie burgerforum voor klimaat- en energiebeleid; wil eerst met Kamer in gesprek

Mooi nieuws. De Minister van Klimaat en Energie heeft mede namens de Minister van BZK een brief aan de Kamer gestuurd waarmee opvolging wordt gegeven aan het positieve advies dat we als commissie-Brenninkmeijer begin 2021 uitbrachten omtrent klimaat- en energiebeleid.

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/07/04/kabinet-ziet-potentie-burgerforum-voor-klimaat–en-energiebeleid-wil-eerst-met-kamer-in-gesprek

Lid Expertgroep burgerschap mbo

Het is belangrijk dat studenten zich naast een beroepsopleiding breed kunnen ontwikkelen. Dat ze sociaal-maatschappelijke kennis en vaardigheden kunnen opdoen. En de kans hebben zich verder te vormen tot kritisch denkende, maatschappelijk betrokken en weerbare burgers in de samenleving. Maar hoe kan het mbo verder bijdragen aan het vermogen van jongeren om hun eigen rol in de samenleving en politiek te bepalen? Burgerschapsonderwijs speelt hierbij een sleutelrol. De onlangs door OCW ingestelde expertgroep burgerschap mbo gaat het ministerie hierover adviseren.

https://www.nieuwsbrievenminocw.nl/actueel/nieuws/2022/06/nieuwsbrief-directie-mbo-juni/expertgroep-burgerschap-mbo-brengt-advies-uit-over-herijking-kwalificatie-eisen

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2022Z13817&did=2022D28500

Burgerfora kunnen de vertegenwoordiging in onze democratie wel degelijk aanvullen

Met goede afspraken zijn de risico’s van burgerberaden in te dammen.  reageert op de argumenten van Annemarie Kok in NRC.

Burgerfora zijn niet de ‘echte’ democratie maar wel de moeite van het proberen waard. Ze kunnen ons democratisch debat verbreden en verlevendigen en een meer constructieve draai geven: ze draaien niet om wat er allemaal mis is maar om we daaraan kunnen doen. Ze kunnen onderwerpen waarover binnen politieke partijen heel verschillend gedacht wordt, uit de politieke loopgraven tillen en met frisse blik bekijken. Vele landen gingen ons voor. Nu wij. Artikel lezen in NRC

Lokale overheden mogen zorgzamer zijn

Dat het vertrouwen in de overheid nu tanende is, komt deels ook door de decennialange nadruk op zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid.

Het zou het vertrouwen in de lokale overheid ten goede komen, als gemeenten inwoners meer bij de hand zou nemen bij het regelen van zaken als bijstand of huishoudelijke hulp en ondersteuning. Als de gemeente wat beter voor mensen zou zorgen.

Commentaar in Trouw over het tanende vertrouwen in de lokale overheid